Sammendrag om nye regler gyldig fra 1/1/2019

Hovedlinjer for året
• Regelendringer sett under VM 2018 tas i bruk i alle nivå av norsk fotball
• I den engelske regleteksten er VAR tatt inn og beskrevet i større dybde. I den norske versjonen avventes det med å oversette og ta inn alle reglene rundt VAR teknologi, frem til de blir besluttet om VAR skal innføres i norsk fotball.
• Det gjøres flere presiseringer som skal sørge for likere regelanvendelse i fotball • Ting som har tidligere vært praksis blir lovfestet
• Åpningen for å ha særregler i breddefotballen beholdes

Regel 1 Banen
• En bane oppmerking måles på linjenes ytterkant (presisering)
• Straffemerket måles fra ytterkanten av mållinjen. (presisering)
• En erstattet spiller kan nå lovlig oppholde seg i teknisk område (lovfeste det som er praksis)

Regel 3 Spillere
• I de turneringer hvor det er godkjent med opp til tre bytter, kan det benyttes en fjerde innbytter i ekstraomganger. (Som sett under VM 2018)
• I vennskapskamper mellom A-landslag kan det være opp til 12 reserver og det tillates opp til 6 bytter.

Regel 4 Spillernes utstyr
• Kommunikasjonsutstyr mellom lagledere i det formål å lede laget eller å gi taktiske instruksjoner er tillatt og det gjøres mindre presiseringer rundt elektroniske måleutstyr på spillere (EPTS).
• Kodifisering av regler om forbudte slagord, merker eller profiler på lagets utstyr. Lag er selv ansvarlige for å avklare problemstillinger med kampens myndighet på forhånd.
• Endring i reaksjon ved ulovlig inntreden på spillebanen, hvis dommeren stanser spillet skal det gjenopptas på følgende måte:
• forstyrrer/blander seg inn i spillet; direkte frispark / straffespark fra der forstyrrelsen/innblandingen skjedde.
• Ikke-forstyrrer spillet; indirekte frispark fra der ballen var når spillet ble stoppet.

Regel 5 Dommeren
• Forbud mot kroppskamera på personer i dommerteamet

Regel 6 De andre i dommerteamet
• Definisjonen på hvilke roller som inngår i et dommerteam utvides, men det skilles på de som er på banen og de har fokus på videodommersystemer.
• Rollen som VAR og AVAR blir formelt regulert i større detalj.

Regel 7 Kampens varighet
• Varigheten på en drikkepause skal ikke overstige 1 minutt
Det kan legges til tid både for drikkepause + bruk av VAR teknologi

Regel 10 Resultatet av en kamp
I en straffesparkkonkurranse, om en målvakt må erstattes etter å ha tatt sitt spark, kan den som erstatter målvakten ikke ta et nytt spark før alle andre på laget har tatt sitt spark.

Regel 11 Offside
Presisering at offside vurderes ut fra første touch når ballen spilles NB: ingen reell endring fra hvordan vi praktiserer i dag.

Regel 12 Feil og forseelser – 1/5
Forseelser som medfører direkte frispark spesifiseres og utvides til å gjelde det å
• bite en annen person
• kaste en gjenstand på ballen, motspiller eller en i dommerteamet, eller berøre ballen med en gjenstand man holder i hånden.
Hva er den store endringen?
• Formelt blir det å bite en annen person forbudt
• Det å kaste en gjenstand eller berøre ballen med en gjenstand tas ut av «Hands» bestemmelser og inn som selvstendig punkt.

Regel 12 Feil og forseelser – 2/5
Presisering om målvakten har kontroll på ball
Her gjøres det en omformulering om når en målvakt ikke har kontroll på ballen «ballen er ikke under kontroll når den reflekteres av målvakten eller når målvakten gjør en redning»
Hva er den store endringen?
• Regelen konkretiserer når en ikke kan dømme indirekte frispark for målvakten sin dobbeltberøring av ball. Dette for å få mer lik regelanvendelse.

Regel 12 Feil og forseelser – 3/5
Om disiplinære reaksjoner – Advarsel
• Advarsel tildeles spillere, reserver, utbyttet spiller som går inn i RRA, eller etter dommerens skjønn gjør «TV-tegnet» på en overdreven måte.
• Prinsippet om at dersom det begås to separate forseelser i umiddelbar nærhet av hverandre enten de er tilknyttet med hverandre eller ikke, skal begge forseelser straffes disiplinært.
• En spiller som gjør seg skyldig i å frata en motspiller en åpenbar scoringsmulighet, men hvor dommeren bruker fordelsregelen, skal advares ved første stans i spillet uavhengig om et mål scores eller ikke.

Regel 12 Feil og forseelser – 4/5
Om disiplinære reaksjoner – Utvisning
• Å bite en annen person er grunnlag for utvisning
• Spillere/reserver/utbyttede spillere eller lagledere som går rommet til og tilstøtende rom der VAR/AVAR sitter, skal utvises/bortvises

Regel 12 Feil og forseelser – 5/5
Hvordan spillet skal gjenopptas
• Hvis det begås en forseelse mot en person på eget lag på utsiden av banen mens ballen er i spill gjenopptas spillet med et indirekte frispark fra nærmeste punkt på linjene som omgir banen fra der forseelsen skjedde. Det er ikke lengre krav om at forseelsen skal medføre en advarsel eller utvisning for at dette kan gjøres. NB: Dette punktet gjelder kun spillere.
• Hvis en spiller (inkl. målvakt) kaster en gjenstand på ballen eller berører ballen med en gjenstand som den holder, skal det dømmes direkte frispark / straffespark. Denne endring gjøres for å tydeliggjøre at dette er en separat forseelse som ikke lengre dekkes av hands regler og dermed lettere å selge at målvakter kan straffes for dette.

Regel 13 Frispark
Når en spiller, reserve, utbyttet spiller eller en i lagledelsen gjør en forseelse eller brudd på spillereglene tildeles motstanderlaget et direkte eller indirekte frispark. Definisjonen av hvem som kan begå en forseelse som straffes med frispark utvides

Regel 15 Innkast
• Kroppens fremside skal være vendt mot spillebanen når en tar et innkast
• Det er ikke lengre tillatt å ta et innkast hvor en berører bakken med kneet eller andre deler av beinet enn foten.

Tillegg til regelnytt fra 1/1/2019
Presiseringer som følge av spørsmål til IFAB og språkvask

Byttet ut «objekt» med «gjenstand»
For å forenkle språket i spillereglene erstattes ordet «objekt» med «gjenstand».
For å unngå spekulasjoner om hva er en gjenstand og for å være fremtidsrettet for å bevare spillets ånd og idealer, så fastsettes det at ordet «gjenstand» også omfatter alle former for levende eller dødt objekt som ikke er menneskelig, eller andre former for virkemidler som kan påvirke ballens fart, retning og bevegelse.

IFAB uttalelse om Regel 12
(Lt. IFAB 01/18) – Er det påkrevet å fysisk vise et kort for at det skal være tildelt en disiplinærreaksjon?
Det er ikke krav til å fysisk vise et kort, men dommeren må kommunisere tydelig at det er ilagt en disiplinærreaksjon advarsel/utvisning/bortvisning). Disiplinærreaksjonen og konsekvenser av denne, gjelder i fra det tidspunkt det er meddelt at den er ilagt.
Regel 12 er revidert for å harmonisere med denne uttalelse og fjerne henvisninger til at det skal vises kort.

IFAB uttalelse om Regel 5, pkt.2, 4de avsnitt (Lt. IFAB 02/18) spørsmål rundt avgrensning i tid for når dommere kan omgjøre sine avgjørelser
En dommer kan omgjøre sine beslutninger etter råd fra en annen i dommerteamet eller dersom en selv oppdager å ha tatt feil. Dette kan kun skje før
• spillet er gjenopptatt.
• dommeren har forlatt banen etter at det er gitt signal for pause mellom to omganger, ekstraomganger, eller at kampen er ferdigspilt.

Språkvask av Regel 12 pkt.4
Her er det gjort en tydeliggjøring for å forenkle hvordan spillet skal gjenopptas etter en forseelse på og av banen.

Språkvask av Regel 13, pkt. 2 Hvor et frispark skal tas fra (Avstand til ballen)
«Fram til ballen er satt i spill, skal motspillere
• ikke være nærmere ballen enn 9,15 m (i radius), med mindre de står på egen mållinje mellom målestolpene
• være utenfor straffesparkfeltet ved frispark til det andre lag innenfor eget straffesparkfelt»

Språkvask av Regel 15 Innkast og Regel 17 Hjørnespark
Presisering at en spiller har lov å kaste eller sparke ballen på en motstander fra disse dødballsituasjoner, for å kunne spille ballen på nytt. Så lenge dette ikke gjøres på en måte som er
• Uforsiktig
• Hensynsløst
• Bruk av unødig mye kraft