FIFA-dommer Tore Hansen instruerer dommerne i Agder Fotballkrets på årets retningslinjer.

FIFA-dommer Tore Hansen instruerer dommerne i Agder Fotballkrets på årets retningslinjer.

Regelnytt og retningslinjer fra Norges Fotballforbund sesongen 2015.

Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill på de emner man mener fortolkningen og håndhevelsen har vært uklar.

Intensjonen er at alle skal ha kjennskap til nivået dommerne vil dømme etter og NFF håper dette bidrar til at klubber, spillere og trenere skal være enda bedre forberedt til sesongen 2015. Dette er spesielt viktig for alle aktører innen toppfotballen, som også skal være forbilder for alle engasjerte spillere og ledere i vår breddefotball.

Sesongen 2014 viste at alle må være sitt ansvar bevisst for å kunne beholde fokus på Fair Play og Respekt, samtidig som man ønsker best mulig resultat for seg selv og sitt lag.

1. Fair Play – «Det handler om respekt»

NFF har i sin handlingsplan stor fokus på Fair Play og respekt. Dette handler i stor grad om hvordan den enkelte oppfører seg i rammen rundt fotballen. Det betyr ikke at man alltid SKAL være enige om avgjørelser, men akseptere andres oppfatninger og avgjørelser.

Alle som er involvert i kampene har ulike og viktige roller. Hensikten er at alle skal få utføre sine oppgaver på en best mulig måte – uten påvirkning fra andre aktører.

Det medfører at kjennskap og kunnskap om hverandres roller er viktig for å lykkes.

Respekt for hverandres oppgaver er derfor nøkkelord for at vi skal lykkes med egne oppgaver også. Alle løser egne oppgaver på den mest optimale måten om man får gjøre sine vurderinger på egenhånd eller sammen med sine team.

Vi erkjenner at dommerne kan gjøre vurderinger som oppfattes som feil av trenere eller ledere. På samme måte som for spillere og trenere skal avgjørelsene tas hurtig og feilvurderinger kan forekomme av alle impliserte i kampene. Det er viktig at man tar eventuelle diskusjoner rundt dette i de former som tjener saken på en best mulig og fair måte.

I 2015 vil det være fair play møter før kampen i barne og ungdomsfotball.

«Handshake for peace»

«Handshake for peace» ble i 2014 sesongen gjennomført på en fin måte og et godt symbol for norsk fotball. Dette skal videreføres også i 2015 og alle bes etterleve intensjonen med dette på en god måte.

Viktig at å påpeke at dette

2. Teknisk område – instruksjon under kampen.

Lagene har lov til å gi instruksjoner under spillets gang. Det er kun tillatt med en person som gir instruksjoner ad gangen. Dette skal gjøres på en måte som tjener eget lag og spillet – og alle instruksjoner skal kun gjelde eget lag. Trenere/ledere skal kunne utføre denne del av sin jobb med respekt.

Derfor forventes det også at involverte yter samme respekt tilbake til dommerteamet – som har ansvar for håndhevelse av adferd i teknisk område. Dette bygger på gjensidig tillitt og respekt for våre oppgaver.

Trenere skal vise god oppførsel i teknisk område og samspillet med 4. dommer eller andre i teamet er avgjørende for at dette skal fungere.

Trenere/ledere som ikke etterlever dette må regne med å bli vist bort fra området med de konsekvenser dette medfører. Man vil anbefale at 4. dommer tilkaller dommer for en dialog med trenere der det er behov – om ikke handlingen fra treneren alene tilsier direkte bortvisning.

4. dommer er et viktig medlem av dommerteamet. Vedkommende forventes å ha størst fokus mot spillebanen for å kunne bistå dommere på best mulig måte. Han/hun vil opptre med respekt for oppgavene til trenere/ledere under kamp – og det forventes respekt tilbake.

 • 4. dommer blir mer og mer viktig i toppfotball
 • Har klare guidelines etter endringer i Spilleregler fra 1/7-11
 • Alle må være klar over sterkere involvering fra 4. dommer (advarsel, røde kort, mål, etc.)
 • Fokus mot spillebanen – skal bistå øvrige i teamet med gjennomføring av kampen
 • Mer aktiv i bevegelse for å se «live» (ikke stasjonær mellom benkene) 3. Beskyttelse av spillereDommernes viktigste oppgave er å beskytte spillerne på banen. Dette vil gjelde alle taklinger som utføres på en unfair måte og kan medføre fare for motstandere. I tillegg til taklinger med føtter langs bakken, vil også dommere ha fokus på hodedueller og bruk av armer eller albuer.A) TaklingerVed vurderinger av taklinger vil dommeren ta hensyn til: Grad av intensjon eller overlegg
   Taklerens fart og intensitet
   Taklerens posisjon – langs bakken eller på bena  Taklerens mulighet til å spille ballenI tillegg ser dommerne hen til følgende kriterier ved forseelser:

  •   Uforsiktig – frispark
  •   Hensynsløs – frispark + gult kort
  •   Unødvendig stor kraft og fart – frispark + rødt kortTaklinger bakfra med liten eller ingen mulighet til å nå ballen, skal anses som alvorlig brudd på spillereglene og det skal gis rødt kort, jfr regel 12.
   Spiller som ved takling benytter unødvendig stor fart eller kraft, eller opptrer voldsomt og dermed setter sikkerheten til motspiller i fare, skal vises rødt kort. Det er samme reaksjon om taklingen skjer forfra, fra siden eller bakfra.Taklinger med strak fot og bruk av knotter mot motspillerne må anses som alvorlig brudd på spillereglene og vil medføre rødt kort (utvisning).B) LuftfduellerBruk av arm eller albue i luftdueller anses også som et område dommerne vil ha stor oppmerksomhet på.Normalt vil bruk av åpen arm/hånd medføre gult kort, og bruk av albue med knyttet hånd anses som farlig for motstanderne og bestraffes med rødt kort. Dommere vil ha økt fokus på dette og her må man også regne med stor grad av involvering fra andre i teamet – grunnet innsyn og plassering.

Normalt vil dommerne kunne legge samme kriterier til grunn ved luftdueller som ved taklinger i forhold til kriterier; uforsiktig, hensynsløs eller unødvendig stor fart og kraft.

C) Holding/armbruk i straffesparkfeltet

Dommere er anmodet om å ha fokus på bruk av armer og holding i straffesparkfeltet. Det skal ikke være tillatt med overdreven bruk av armer i dueller. Dommere kan holde tilbake hjørnespark, frispark for å være preventiv. Deretter forventes det reaksjon i form av straffespark eller frispark og i tillegg gult kort.

Hodeskader og mistanke om hjernerystelse Ved kamper i toppfotball:

 • Ved mistanke om hjernerystelse skal dommer stoppe spille raskest mulig, jfr. Spilleregel 5
 • Tilsyn/behandling på banen skal normalt ikke overstige 3 minutter
 • Spiller kan kun tillates å komme inn etter godkjennelse av doktorVed kamper i breddefotball:
 • Ved mistanke om hjernerystelse skal dommer stoppe spille raskestmulig, jfr. Spilleregel 5
 • Tilsyn/behandling på banen skal normalt ikke overstige 3 minutter
 • Spiller kan komme inn etter godkjennelse av lagledelsenMotivering:
 • Hodeskader i fotball er dessverre blitt mer utbredt. Viktig at dommere er nøye og følger spilleregel 5 med tanke på hurtigst mulig avblåsning.
 • Ved å tillate inntil 3 minutter «tilsyn» på banen, vil man kunne sikre et bedre overblikk fra doktor/lege – og at en for rask forflytning ikke vil kunne medføre forverring av skaden.
 • Presset på aktive dommere vil forhåpentligvis avta – med tidsangivelse og større ansvar på doktor.4. Usportslig opptredenNFF er også opptatt av å beskytte spillet og dets idè og intensjon. Derfor må det påregnes større oppmerksomhet på usportslige forhold – og at dette vil medføre gult kort. Gjennom 2014 sesongen ble dette mottatt positivt av alle aktører, og vi håper enda sterkere fokus vil gi positive opplevelser. Viktig at dette etterleves med fasthet fra starten.Spillere skal ikke røre ballen etter dommer har blåst. Dette vil oppfattes som å hindre rask igangsettelse og kan medføre gult kort.I tillegg vil dette ha fokus og medføre personlig sanksjon i form av gult kort:

 Spillere som åpenbart protesterer mot avgjørelser ved ord eller handling, og dermed undergraver dommerteamets autoritet

 Spillere som oppsøker dommer eller assistentdommer fra distanse for å protestere

 Sparke bort eller ta med seg ball etter dommer har blåst
 Hindrer raske frispark ved å stille seg foran ballen. Spillere skal raskt ta

avstand 9,15 m fra ballen.
 Spillere som prøver å påvirke dommer til å gi kort til motstandere
 Masseansamlinger (minimum 1 fra hvert lag)
 Overdreven feiring ved scoring av mål (aggressiv feiring med klatring på

gjerde, drakt over hode, etc.)

5. Hands – vurdering av straffbar bruk av hånd.

Vurdering av straffbar hands er den enkelt avgjørelse som kan synes vanskeligst for dommerteamet. NFF prøver å legge vekt på hovedbestemmelsen i spillereglene ved

Spilleregel 12 krever forsettlighet for at det skal bestraffes og det er den viktigste vurdering dommeren må gjøre sammen med;

 Var det ballen som traff hånden? IKKE STRAFFBAR  Var det hånden som søkte ballen? STRAFFBAR

Uansett er det vanskelige vurderinger som skal gjøres, og NFF anbefaler dommere og assistentdommere å se hen til:

 1. Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ballen?
 2. Er spillerens hender eller armer i en naturlig posisjon? Hva er naturligposisjon i forhold til situasjonen? Søker/beveger armen seg ut fra kroppen er det en indikasjon på en handling fra spilleren som i denne sammenheng må anses som forsettlig, og at armen dermed kommer i en unaturlig posisjon (gjøre seg større)
 3. Forsøker vedkommende å hindre ballen å komme i kontakt med armen/hånden?
 4. Avstand og tiden fra hvor ballen kommer og eventuelt berører hånden?

Vi minner også om at det er dommerens plassering, vinkel og innsyn som blir avgjørende for denne bedømmelsen – på samme måte som med andre typer forseelser.

Ved mur oppstilling utenfor eller innenfor straffesparkfeltet, anbefales dommerne å signalisere til forsvarsspillere at det vil vurderes som straffbar hands om armene løftes opp mot eller over hodet.

Skudd mot mål (retning mot mål) som blir bedømt som hands, anses som usportslig opptreden og vil medføre gult kort. (NB! Unntak regel 12, pkt. 4)

6. Offside.

Alle endringer i fortolkning av offside de seneste årene har vært gjort med tanke på at det offensive ved spillet skal premieres. I norsk toppfotball har bedømmelsen av hva som er straffbar offside vært god i de seneste sesongene – noe som har bidratt til flere målsjanser og mål.

Foran sesongen 2015 er det ingen nye justeringer/ endringer i oppfattelse og fortolkning vedrørende bestrafning i forhold til foregående sesong.

Følgende elementer legges til grunn:

 •   Det er ikke straffbart å være i offsideposisjon
 •   En spiller i offside posisjon skal kun straffes for offside hvis han/hun i det øyeblikket ballen berøres eller spilles av en medspiller, etter dommerens/assistentdommers oppfatning, involverer seg i aktivt område ved at han/hun:1. Deltarispillet
  1. Forstyrrer en motspiller
  2. Oppnår en fordel av sin offside posisjon

  Våre dommere og assistentdommere er bedt om å benytte ”vent og se teknikk” for å avgjøre hvilke spillere som oppfyller nevnte vilkår for å bedømme offside. Vi ber alle se hen til følgende tilleggsmomenter for å bedømme om spillerne skal defineres til å straffes for offside:

 •   Å delta i spillet betyr å spille eller berøre ballen etter at den sist ble spilt eller berørt av en medspiller
 •   «forstyrrer en motspiller» betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller ved å utfordre en motspiller for ballen.
 •   «oppnå en fordel av sin offsideposisjon» betyr å spille en ball
  1. som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger elleren motspiller, etter å ha vært i offsideposisjon2. som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra en motspiller etter å ha vært i offsideposisjonEn spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen (bortsett fra en redning), er ikke ansett å ha oppnådd en fordel.

Vi minner om at alle må spille til dommer har stoppet spillet med fløyta og ikke bare fordi man ser at assistentdommer hever flagget. Dette fordi at dommer i gitte tilfeller kan vurdere straffbarheten på annen måte enn assistentdommer – og at spillet fortsetter av den grunn.

Ved bedømmelse av offside skal ikke armer medregnes på angrepsspillere, forsvarsspillere eller keeper.

7. Diverse

Utstyr:

Spillere kan ikke ha på seg noe utstyr som kan være farlig for andre. Alle typer smykker (ringer, halskjeder etc.) må tas av før kampen.

Hodeplagg:

Ved bruk av hodeplagg skal disse ha samme farge som drakten. De KAN ikke henge sammen med drakten.

Må ikke inneholde reklame, slagord eller liknende.

Tillegg i tid:

Det er ikke effektiv spilletid i fotball, men dommer må forvalte sitt skjønn ved tilleggstid på best mulig måte. Dette blir selvsagt enda viktigere foran årets sesong – i kamper hvor man har hodeskader (ny prosedyre).

Den tid man formidler er minimumstid.

Drakter:

Der hvor spillere benytter trøye under drakt eller lang bukse, skal disse ha samme farge som hovedfargen på drakten eller shortsen.

Der hvor tape benyttes på strømper skal denne ha samme farge som strømpene eller være blank. ( blank tape kun tillatt i nasjonal fotball)

Det er ikke tillatt å bruke «avklipte» (korte) sokker utenpå lagets originalstrømper – som ikke har samme farge som lagets ordinære strømper. Brukes dette må de samme farge som lagets ordinære strømper.

Januar, 2015.